Termes i condicions d’ús

Descripció i generalitats

Les presents Condicions d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús de la web www.kilotela.com (d’ara en endavant la Web) de la qual Miró Torres S.L. (d’ara en endavant KILOtela) amb CIF B58037599 i domicili al carrer Pere Dalmases 10-12, d’Igualada (Barcelona), n’és titular.

A través de la Web kilotela.com, KILOtela proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. Degut al contingut i la finalitat de la Web, tothom que vulgui beneficiar-se dels seus serveis, ha de gaudir de la condiició de Client, la qual s’adquireix al completar el formullari de registre. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús de la versió publicada en el moment en què es té accés a la Web.

En qualsevol cas, hi ha pàguines de la Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni que iniciïn la compra d’un producte (en endavant, Usuaris). En aquest supòsit, els Usuaris accepten quedar sotmesos als Termes i Condicions recollits en aquestes Condicions d’Ús, en la mesura que se’ls hi pugui aplicar.

KILOtela informa als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix els seus productes és Espanya (d’ara en endavant, el Territori). KILOtela no realitza enviaments de comandes, ara per ara, a l’estranger. Si cap usuari estigués interessat en rebre algun producte fora d’Espanya, pot contactar amb KILOtela per mitjà del formulari o enviant un email a info@kilotela.com.

Modificació de las condicions d'ús

KILOtela es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de la Web, així com les presents Condicions d’Ús. Per aquesta raó, KILOtela recomana al Client lleguir-les atentament cada cop que accedeixi a la Web.

Clients i Usuaris disposaran sempre d’aquestes Condicions d´Ús en un lloc visible i lliurement accessible. En tot cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ necessari per a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la Web.

Informació sobre producte

Les descripcions dels productes exposats a la Web es realitzen segons la informació proporcionada pels proveïdors de KILOtela. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies i els noms comercials, marques i signes distintius de qualsevol classe continguts a la Web, són exposats de forma orientativa.

Preus

Tots els preus dels productes que es mostren a la Web inclouen IVA.

En compliment de l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de Desembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, l’entrega dels articles es realitzarà en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça es troba en territori espanyol, a excepció de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció del producte.

A les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, els productes seràn lliures d’IVA per l’aplicació del que disposa l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i arancels corresponents en funció de la normativa vigent a cada un d’aquests territois.

Pagament

El client es compromet a pagar en el moment que realitza una comanda. Al preu inicial exposat a la Web s’ha d’afegir els gastos d’enviament corresponents, que seran comunicats prèviament al Client abans de formalitzar la compra.

Les formes de pagament són:

 • Targeta de crèdit o dèbit (MasterCard, Visa, etc.).
 • Transferència o ingrés en compte a les oficines del Banc de Sabadell.
 • PayPal
 • Bizum

Disponibilitat

KILOtela informa al Client que el nombre estimat d’unitats disponible es manté actualitzat amb les existències del magatzem. Hi ha tres estats de disponibilitat dels productes:

 • En estock. El producte es troba al magatzem i s’indica el número estimat d’unitats disponible.
 • Disponible com a reserva: El producte es troba temporalment esgotat però existeix la possibilitat d’enviament en 1-2 setmanes. S’informà al client sobre el termini de lliurament estimat.
 • Sense estock. En aquests casos, és possible que el producte no torni a estar disponible per a la seva venda.

KILOtela farà tots els possibles per a complaure a tots els seus Cllients. Malgrat això, a vegades i degut a causes difícilment controlables per KILOtela, és possible que la quantitat disponible difereixi de l’estock real. Sincerament, sentim que es donin aquestes situacions.

En el cas que el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat una comanda, el Client serà informat per email. Serà decisió del Client demanar la devolució (total o parcial) d’aquest, o esperar, sempre que sigui possible, a la disponibilitat del producte.

Formalització de comandes

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, l KILOtela enviarà un email al Client confirmant tots els detalls de la compra realitzada.

Cancel.lació de comandes

KILOtela acceptarà cancel.lacions de comandes sempre i quan es demani abans del seu enviament. Per a realitzar una cancel.lació s’ha de sol.licitar enviant un email a info@kilotela.com.

En en cas, que es demani la cancel.lació dels articles de teixits de peça i que ja s’hagi tallat, es podrà cancel.lar l’enviament tot i que a la devolució s’haurà de descomptar un -10% de càrrec en concepte de reposició.

Seguretat

KILOtela compta amb les màximes mesures de seguretat compercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una conexió on la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits que asseguren que només sigui intel.ligible per l’ordinador del Client i la Web.

Condicions d'enviament

I. Entrega del producte

KILOtela es compromet a entregar el producte en perfecte estat a l’adreça que el Client indiqui al formulari de la comanda. Per tal d’optimitzar l’entrega, agraïm que el Client indiqui una adreça on es pugui entregar la comanda en l’horari laboral.

KILOtela no es farà responsable els errors durant l’entrega quan l’adreça sigui incorrecta o incompleta.

II. Terminis de lliurament

Els enviaments es realitzen a través d’una empresa de missatgeria. La comanda serà entregada en un termini màxim de 7 dies laborables des de la confirmació d’aquesta, encara que el termini de lliurament habitual sol ser de 2 i 3 dies.

III. Entregues no realitzades i pèrdua

Si després de 7 dies laborables no s’ha pogut realitzar l’entrega, el Client s’ha de posar en contacte amb KILOtela. En el cas que no es rebin notícies del Client, la comanda serà retornada als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec dels gastos d’enviament i d’altres possibles gastos de gestió associats.

Si el motiu pel que no s’ha pogut realitzar l’entrega és la pèrdua del paquet, l’empresa de transport iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta seran de 1 a 3 setmanes.

IV. Diligència a l’entrega

El Client ha de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista i ha d’indicar a l’albarà d’entrega qualsevol desperfecte de l’embalatge. Si, posteriorment, després de revisar el producte, el Client detecta qualsevol tara o desperfecte a causa de l’enviament, ho ha de comunicar a KILOtela per email abans de les següents 24 hores des de l’entrega. Passat aquest temps, no s’acceptaran reclamacions d’aquest tipus.

Devolució

I. Procedimient de devolució

Tots els productes adquirits a KILOtela poden ser retornats i reemborsats, sempre i quan el Client ho cominiqui en un termini màxim de 7 dies laborables des de la data d’entrega i que es compleixin les següents condicions:

 • ***Tots els productes tallats de peça no podran ser retornats. És a dir, els teixits només podran ser retornats quan siguin retalls o pre-tallats (patchwork)***.
 • El producte ha d’estar en el mateix estat en el què es va entregar.

Per procedir a una devolució s’ha de seguir el següents passos:

 • Informar abans de 7 dies laborables des de l’entrega que el producte es vol retornar, mitjançant email a info@kilotela.com o el formulari de la Web.
 • KILOtela informarà al client de la manera en què s’ha d’enviar el producte.
 • L’enviament s’ha de fer utilitzant el mateix sobre/caixa en el que es va rebre el producte. Si això no fos possible, el Client ha de fer-se responsable que el producte arribi al magatzem de KILOtela amb les màximes garanties.
 • S’ha d’incloure el ticket de compra dins del paquet, marcar els productes retornats i el motiu de la devolució.

II. Reembolsos al CLIENTE

La devolució dels productes, només en el cas que el producte sigui incorrecte o defectuós, donarà lloc a un reembors igual al cost del producte més el cost d’enviament.

Si la causa de la devolució és perquè el producte no satisfà al Client, KILOtela reemborsarà l’import de la comanda però no els gastos de devolució.

KILOtela gestionarà l’ordre de reembors en la mateixa forma de pagament que es va utilitzar, en un termini de 30 dies laborables des de la recepció del producte retornat.

Llei aplicable i arbitratge

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina Web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la cuitat d’Igualada.